Luoghi in Mongolia che sono classificati tumulo

> a

A-erh-ken-ao-pao (tumulo), A-erh-shan-t’ing-tun-ta-ao-pao (tumulo), A-erh-wu-lan-t’ao-le-kai (tumulo), A-la-ken-ao-pao (tumulo), A-t’ung-ao-pao (tumulo), Alag Ulaan Tologoy Oboo (tumulo), Alagiyn Ovoo (tumulo), Alak Ulan Tologoy Obo (tumulo), Altan Obo (tumulo), Altan Oboo (tumulo), Altan Ovoo (tumulo), Amaiin Usa Oboo (tumulo), Amaynusu Obo (tumulo), Ao-le-ssu-t’ai-ao-pao (tumulo), Ao-tun-ch’u-lu-ao-pao (tumulo), Ar Ulaan Tolgoy (tumulo), Aragiyn Ovoo (tumulo), Atan Ovoo (tumulo)

> b

Baga Aarta Oboo (tumulo), Baga Arta Obo (tumulo), Baga Dalayn Bayan Haan Ovoo (tumulo), Baga Dzalaa Oboo (tumulo), Baga Dzalaa Ovoo (tumulo), Baga Hongor Hula Ovoo (tumulo), Baga Ovoot (tumulo), Bagatszala Obo (tumulo), Bain Obo (tumulo), Bain Ulyyn Obo (tumulo), Bain-obo (tumulo), Bain-obo (tumulo), Bainmunku-obo (tumulo), Balar Oboo (tumulo), Balar Ovoo (tumulo), Balgantïn Ovoo (tumulo), Balir obo (tumulo), Balmaiin Oboo (tumulo), Bal’möyn Obo (tumulo), Bal’myyn-obo (tumulo), Barun Barga Obo (tumulo), Barun Khabtagay Obo (tumulo), Barun Ourtsog Obo (tumulo), Baruun Barga Oboo (tumulo), Baruun Habtagay Oboo (tumulo), Baruun Uurtsag Oboo (tumulo), Bayan Bural Obo (tumulo), Bayan Buural Oboo (tumulo), Bayan Delger Ovoo (tumulo), Bayan Dzürihe Oboo (tumulo), Bayan Mönhö Oboo (tumulo), Bayan Obo (tumulo), Bayan Obo (tumulo), Bayan Obo (tumulo), Bayan Oboo (tumulo), Bayan Oboo (tumulo), Bayan Oboo (tumulo), Bayan Oboo (tumulo), Bayan Ovoo (tumulo), Bayan Tsogt Ovoo (tumulo), Bayan Tsogto Oboo (tumulo), Bayan tszurikhe Obo (tumulo), Bayan Ulaan Hada Oboo (tumulo), Bayan Ulaan Oboo (tumulo), Bayan Ulan Khada Obo (tumulo), Bayan Ulan Obo (tumulo), Bayan Uulaiin Oboo (tumulo), Bayan-Oboo (tumulo), Bayan-tsogtu-Obo (tumulo), Bayantsogt Ovoo (tumulo), Bayartayn Oboo (tumulo), Bayartuin Obo (tumulo), Bayn Obo (tumulo), Bayn Ulöyn Obo (tumulo), Baynmunku Obo (tumulo), Berhe Oboo (tumulo), Berkhe Obo (tumulo), Bolir Obo (tumulo), Bolir Oboo (tumulo), Bon Tooroiin Oboo (tumulo), Bon tooroyn obo (tumulo), Böön Tooroyn Oboo (tumulo), Bor Elegniy Ovoo (tumulo), Bor Ovoo (tumulo), Boro Obo (tumulo), Boro Oboo (tumulo), Boro Oboo (tumulo), Boro Öndör Oboo (tumulo), Boro Öndör Ovoo (tumulo), Boro oshigi obo (tumulo), Boro Ovoo (tumulo), Boro Ovoo (tumulo), Boro Undur Obo (tumulo), Boro Ushigi Obo (tumulo), Boro Ushigi Oboo (tumulo), Boro Ushigi Ovoo (tumulo), Boro-obo (tumulo), Budan Oboo (tumulo), Budun obo (tumulo), Büdüün (tumulo), Büdüün Oboo (tumulo), Buhanta Oboo (tumulo), Buhuntu Oboo (tumulo), Bukhuntu obo (tumulo), Bulgan Ovoo (tumulo), Bural Obo (tumulo), Bürd Ovoo (tumulo), Burhan Ovoo (tumulo), Burhanta Oboo (tumulo), Burhanta Oboo (tumulo), Burkhant Obo (tumulo), Burkhantu Obo (tumulo), Büseiin Oboo (tumulo), Busiin Obo (tumulo), Buural Oboo (tumulo), Büylsteyn Ovoo (tumulo)

> c

Cha-hen-ao-pao (tumulo), Cha-min-wo-lin-ao-pao (tumulo), Cha-ning-ao-pao (tumulo), Chandamani Obo (tumulo), Che-erh-ken-t’e-hai-erh-ao-pao (tumulo), Che-je-ko-le (tumulo), Chi-erh-chia-lan-t’e (tumulo), Chihen Gashuuni Ovoo (tumulo), Chindamani Oboo (tumulo), Chulu Obo (tumulo), Chulun-obo (tumulo), Chulutu-obo (tumulo), Chuluu Oboo (tumulo), Chuluu Toyrin Öndör Ovoo (tumulo), Chuluun Oboo (tumulo), Chuluuta Oboo (tumulo), Chuluuta Ovoo (tumulo), Chuluutayn Ovoo (tumulo), Chun-ha-erh-en-ko-erh (tumulo), Chzhinse Obo (tumulo), Chzhirgalantu Obo (tumulo), Chzhirgalantuin olan obo (tumulo), Chzhirgalantuin Olon Obo (tumulo), Chzhirimöyn Obo (tumulo), Chzhirimyyn obo (tumulo), Ch’a-kan-ao-pao (tumulo), Ch’a-kan-ao-pao (tumulo), Ch’a-kan-ao-pao (tumulo), Ch’a-kan-ch’u-lu-t’e-ao-pao (tumulo), Ch’a-kan-hung-hao-erh-yin-ao-pao (tumulo), Ch’a-kan-pu-ha-t’ing-ao-pao (tumulo), Ch’a-kan-su-chin-ao-pao (tumulo), Ch’a-kan-te-le (tumulo), Ch’a-kan-te-lin-ao-pao (tumulo), Ch’i-hen-ka-shun-ni-ao-pao (tumulo)

> d

Dadan Hara Oboo (tumulo), Dadan Khara Obo (tumulo), Dashi Sharab Oboo (tumulo), Dashisharab Obo (tumulo), Ddto-Ovoo (tumulo), Delger Haan Oboo (tumulo), Delger Oboo (tumulo), Delger Tsogt Ovoo (tumulo), Delöer Khan Obo (tumulo), Delyer khan obo (tumulo), Del’ger khan obo (tumulo), Del’geröyn Obo (tumulo), Del’geryyn-obo (tumulo), Dendeger Obo (tumulo), Dendeger Oboo (tumulo), Dendeger Ovoo (tumulo), Deren Oboo (tumulo), Deren Ovoo (tumulo), Dolto Oboo (tumulo), Doltu Obo (tumulo), Dotgoldz Ovoo (tumulo), Dulaan Hayrhan Oboo (tumulo), Dulan khayrkhan obo (tumulo), Dund Ovoo (tumulo), Dundïn Ovoo (tumulo), Dungar Höhö Oboo (tumulo), Dungur-khukhu obo (tumulo), Duulga Ovoo (tumulo), Dzahïn Ovoo (tumulo), Dzalaa Oboo (tumulo), Dzamiin Höhö Oboo (tumulo), Dzamïn Oliyn Ovoo (tumulo), Dzamöyn Khukhu obo (tumulo), Dzamyin khukhu obo (tumulo), Dzanïn Ovoo (tumulo), Dzatiyn Dzahïn Ovoo (tumulo), Dzeergent Hyarïn Ovoo (tumulo), Dzereglee (tumulo), Dzeste Ulaan Oboo (tumulo), Dzürhe Oboo (tumulo), Dzürhe Ovoo (tumulo), Dzüün Har Enger (tumulo), Dzüün Oldzeyle Ovoo (tumulo), Dzüün Tsagaan Ovoo (tumulo)

> e

Elesenii Hüdzüübchinii Oboo (tumulo), Elesenii Oboo (tumulo), Elesete Öndör Oboo (tumulo), Elesuni Obo (tumulo), Elesunöy Khutszubchinöyn Obo (tumulo), Elesunyy khutszubchinyyn obo (tumulo), Eligen Oboo (tumulo), Eligen Ovoo (tumulo), Eligeni Yurt obo (tumulo), Eligeni-urta-obo (tumulo), Eligenii Urta Oboo (tumulo), Eligenii Urta Ovoo (tumulo), Eliste undr-obo (tumulo), Eliste-undur-obo (tumulo), Elsen Uulïn Ovoo (tumulo), Elsiyn Hoyor Ovoo (tumulo), Elst Hötöliyn Ovoo (tumulo), Erbeni Obo (tumulo), Erdeni Oboo (tumulo), Erdeni Oboo (tumulo), Erdeni Ovoo (tumulo), Erdeni Ovoo (tumulo), Eregnegiyn Ovoo (tumulo), Erhtiyn Gurvan Ovoo (tumulo)

> g

Galiin Goliin Tsagaan Ovoo (tumulo), Ganga Oboo (tumulo), Gashuni obo (tumulo), Gashuunii Oboo (tumulo), Ger Oboo (tumulo), Ger Ovoo (tumulo), Gol Oboo (tumulo), Gol Oboo (tumulo), Gol Ovoo (tumulo), Goliin Tsagaan Oboo (tumulo), Goliin Tsagaan Ovoo (tumulo), Golyin-tsagan-Obo (tumulo), Golyyn tsagan obo (tumulo), Gurvan Nomt Ovoo (tumulo), Gurvan Ovoo (tumulo), Gurvan Ovoo (tumulo), Gurvan Tsagaan Ovoo (tumulo)

> h

Ha-erh-ao-pao (tumulo), Ha-erh-ao-pao (tumulo), Ha-erh-hu-shu-ao-pao (tumulo), Ha-erh-te-le (tumulo), Ha-erh-te-lin-ao-pao (tumulo), Ha-erh-t’ao-le-kai-yin-ao-pao (tumulo), Ha-ju-lin-ao-pao (tumulo), Ha-mu-t’ing-ao-pao (tumulo), Ha-sha-t’ing-ha-erh-ao-pao (tumulo), Ha-teng-hu-shu-nai-ao-pao (tumulo), Habirga Oboo (tumulo), Habirga Ovoo (tumulo), Habtsal Oboo (tumulo), Hada Ovoo (tumulo), Hadan Hushuu Ovoo (tumulo), Hadan Hushuunï Ovoo (tumulo), Hamtïn Ovoo (tumulo), Hanangin Ovoo (tumulo), Hangal Oboo (tumulo), Hao-yao-erh-mao-te-ni-ao-pao (tumulo), Har Del (tumulo), Har Deliyn Ovoo (tumulo), Har Hushuu Ovoo (tumulo), Har Ovoo (tumulo), Har Ovoo (tumulo), Har Tolgoyn Ovoo (tumulo), Hara Oboo (tumulo), Harata Oboo (tumulo), Harata Ovoo (tumulo), Haratayn Oboo (tumulo), Haruulïn Ovoo (tumulo), Hashaatïn Har Ovoo (tumulo), Hercheegiyn Buural Ovoo (tumulo), Heree Ovoo (tumulo), Hiid Oboo (tumulo), Hiliin Oboo (tumulo), Hiy Ovoo (tumulo), Ho-erh-ch’e-ken-pu-erh-la-ao-pao (tumulo), Ho-i-ao-pao (tumulo), Ho-je-ao-pao (tumulo), Höh Ovoo (tumulo), Höh Tolgoy (tumulo), Höhöchin Ovoo (tumulo), Holboo Öndör Oboo (tumulo), Hongerlin Nuruu Oboo (tumulo), Hongor Oboo (tumulo), Hongor Oboo (tumulo), Hongor Ovoo (tumulo), Hongor Ovoo (tumulo), Hongoriin Nuruu Oboo (tumulo), Hongoriin Oboo (tumulo), Horhoyto Oboo (tumulo), Hoyguur Ovoo (tumulo), Hoymoriin Oboo (tumulo), Hoyor Modnï Ovoo (tumulo), Hoyt Bayan Ovoo (tumulo), Hu-ho-ao-pao (tumulo), Hu-ho-t’ao-le-kai (tumulo), Hu-jeng-ch’a-pu-ao-pao (tumulo), Hui-t’e-pa-yen-ao-pao (tumulo), Hui-t’eng-hao-yao-erh-ao-pao (tumulo), Hujirta Ovoo (tumulo), Hün Tologoyn Oboo (tumulo), Hünger Oboo (tumulo), Hüren Haan Ovoo (tumulo), Hüren Oboo (tumulo), Hüren Tsabiin Oboo (tumulo), Hüren Tsav Ovoo (tumulo), Hüren Tsavïn Ovoo (tumulo), Hüyten Hoyor Ovoo (tumulo)

> i

Ih Ulaan Ovoo (tumulo), Ihir Oboo (tumulo), Ihir Oboo (tumulo), Ikhe Tarachi Obo (tumulo), Ikhe Ulan Obo (tumulo), Ikhir obo (tumulo), Ikhir Obo (tumulo), Indert Har Ovoo (tumulo), Irgaytayn Oboo (tumulo), Irgaytöyn Obo (tumulo), Irgaytyn-obo (tumulo)

> j

Javhlant (tumulo), Jinse Oboo (tumulo), Jiramiin Oboo (tumulo), Jirgalanta Oboo (tumulo), Jirgalanta Ovoo (tumulo), Jirgalantayn Olon Oboo (tumulo)

> k

Khabial Obo (tumulo), Khabirga Obo (tumulo), Khabtsal obo (tumulo), Khangal obo (tumulo), Khara obo (tumulo), Kharatu obo (tumulo), Kharatuin obo (tumulo), Khid Obo (tumulo), Khilin-obo (tumulo), Kholbo-Undur Obo (tumulo), Khongor Obo (tumulo), Khongor obo (tumulo), Khongoröyn Kuru obo (tumulo), Khongoryin-Obo (tumulo), Khongoryyn Nuru obo (tumulo), Khongoryyn-obo (tumulo), Khorkhoita Obo (tumulo), Khorkhoyta Obo (tumulo), Khoymoröin Obo (tumulo), Khoymoryyn obo (tumulo), Khun Tologoyn Obo (tumulo), Khungur Obo (tumulo), Khuren Obo (tumulo), Khuren Tsaböyn Obo (tumulo), Khuren Tsabyyn Obo (tumulo), Ku-erh-pan-ch’a-kan-ao-pao (tumulo), Ku-erh-pan-nao-mu-t’e-ao-pao (tumulo)

> l

Lang-hen-yin-ao-pao (tumulo), Lonhïn Ovoo (tumulo)

> m

Ma-ni-t’e-hsi-le (tumulo), Mai-han-hua-ken-ao-pao (tumulo), Mandal Oboo (tumulo), Mandal Ovoo (tumulo), Manglay Oboo (tumulo), Manlay Obo (tumulo), Mao-te-t’ing-hua-ao-pao (tumulo), Mayhan Uhaagiyn Ovoo (tumulo), Meldzen Ovoo (tumulo), Meldzen Ovoo (tumulo), Meldzen Tsagaan Ovoo (tumulo), Meldzengiyn Ovoo (tumulo), Melhiiteyn Ovoo (tumulo), Meng-ken-ao-pao (tumulo), Meng-kuo-t’e-wu-lan-ao-pao (tumulo), Mo-le-tseng-ao-pao (tumulo), Mo-le-tseng-ch’a-kan-ao-pao (tumulo), Mo-le-tseng-ken-ao-pao (tumulo), Mo-le-tseng-ken-ao-pao (tumulo), Modo Oboo (tumulo), Modotïn Uhaa Ovoo (tumulo), Möngö Tologoy Oboo (tumulo), Möngön Ovoo (tumulo), Möngöt Ulaan Ovoo (tumulo), Mönhö Oboo (tumulo), Monitoyn Oboo (tumulo), Monityyn obo (tumulo), Moröin Obo (tumulo), Mörön Oboo (tumulo), Moryyn obo (tumulo), Mungu Tologoy Obo (tumulo), Munkhu Obo (tumulo)

> n

Nabchita Oboo (tumulo), Nabchitu-obo (tumulo), Namdaha Ovoo (tumulo), Nao-mu-t’e-ao-pao (tumulo), Narangiin Ulaan Oboo (tumulo), Narangin ulan obo (tumulo), Narata Oboo (tumulo), Naratu Obo (tumulo), Naringin Ulan Obo (tumulo), Nomochan Obo (tumulo), Nomochon Oboo (tumulo), Nomogon Oboo (tumulo), Nomt Ovoo (tumulo), Nomto Oboo (tumulo), Nomtu obo (tumulo)

> o

O-erh-ho-t’ing-ku-erh-pan-ao-pao (tumulo), O-je-ko-na-ken-ao-pao (tumulo), O-le-sen-hao-yao-erh-ao-pao (tumulo), O-le-sin-wu-la-yin-ao-pao (tumulo), Odon Chuluun Ovoo (tumulo), Öldzey Oboo (tumulo), Öldzeyte Oboo (tumulo), Öldzeyte Oboo (tumulo), Öldzeyte Ovoo (tumulo), Oliyn Ovoonuud (tumulo), Olstoyn Ovoo (tumulo), Öndör Oboo (tumulo), Öndör Ovoo (tumulo), Ontsgoy Ovoo (tumulo), Orbog Gashuun Oboo (tumulo), Orbok-gashuin-obo (tumulo), Örtöö Usnï Ovoo (tumulo), Ortsog Obo (tumulo), Orvog gashuun ovoo (tumulo), Orvog Gashuunï Ovoo (tumulo), Orwog Gashuuny owoo (tumulo), Otsa-obo (tumulo), Otso Oboo (tumulo), Övgön Ovoo (tumulo), Övgön Ovoo (tumulo)

> p

Pa-ka-ao-pao-t’u (tumulo), Pa-la-ken-t’ing-ao-pao (tumulo), Pa-yin-o-po (tumulo), Pao-erh-hu-shu (tumulo), Pao-erh-o-le-ken-ni-ao-pao (tumulo), Pu-erh-te-ao-pao (tumulo), Pu-i-le-ssu-t’ai-yin-ao-pao (tumulo), Pu-tun (tumulo)

> r

Rashaantïn Dund Ovoo (tumulo)

> s

Sa-ch’in-hao-yao-erh-ao-pao (tumulo), Sai-jen-hu-jeng-ao-pao (tumulo), Sai-jen-hua-ao-pao (tumulo), Santa Oboo (tumulo), Santu Obo (tumulo), Satsïn Hoyor Ovoo (tumulo), Sayrïn Hüren Ovoo (tumulo), Sayrïn Uhaa Ovoo (tumulo), Se-hu-lin-hao-yao-erh-ao-pao (tumulo), Serben del’ obo (tumulo), Serbeng Del Oboo (tumulo), Serbeng Del Ovoo (tumulo), Sevhüüliyn Hoyor Ovoo (tumulo), Sha-erh-te-pu-ssu-ko-ao-pao (tumulo), Sha-erh-t’ao-le-kai-ao-pao (tumulo), Sha-pa-erh-a-erh-ken-ao-pao (tumulo), Sha-pa-erh-ao-pao (tumulo), Sha-pa-ko-ao-pao (tumulo), Sha-t’ing-ao-pao (tumulo), Shan-ting-shao-pu-kao-erh-ao-pao (tumulo), Shandïn Shovgor Ovoo (tumulo), Shar Devseg Ovoo (tumulo), Shar Tolgoyn Ovoo (tumulo), Shara Shibeete Oboo (tumulo), Sharshivot-obo (tumulo), Shatïn Ovoo (tumulo), Shavag Ovoo (tumulo), Shavar Aaragiyn Ovoo (tumulo), Shavar Ovoo (tumulo), Shibeeteyn Oboo (tumulo), Shibeeteyn Ovoo (tumulo), Shibetuin Obo (tumulo), Shihaliin Oboo (tumulo), Shikhaliyn Obo (tumulo), Shobho Oboo (tumulo), Shobkho Obo (tumulo), Siynengiyn Ovoo (tumulo), Su-le-wu-ha-ken-ao-pao (tumulo), Su-pu-erh-ka-pu-le-pa (tumulo), Su-pu-jih-ka-ao-pao (tumulo), Subal Oboo (tumulo), Subul Obo (tumulo), Sui-neng-ken-ao-pao (tumulo), Sulhaltar Oboo (tumulo), Sulhaltar Ovoo (tumulo), Sulkhaltar Obo (tumulo), Sümber Ovoo (tumulo), Süül Uhaagiyn Ovoo (tumulo), Suvraga Ovoo (tumulo), Suvraga Ovoo (tumulo)

> t

Taban Tologoy Oboo (tumulo), Taban Tologoy Ovoo (tumulo), Tabun Tologoy Obo (tumulo), Tahiilga Oboo (tumulo), Tahiilga Ovoo (tumulo), Tahila Ovoo (tumulo), Tahilgata Ovoo (tumulo), Takhilga Obo (tumulo), Talata Oboo (tumulo), Talata Ovoo (tumulo), Talata Ovoo (tumulo), Talatu Obo (tumulo), Talïn Bor Ovoo (tumulo), Talïn Har Ovoo (tumulo), Talïn Hüren Ovoo (tumulo), Talïn Ovoo (tumulo), Talïn Sharga Ovoo (tumulo), Talïn Tolgoyn Ovoo (tumulo), Tao-t’e-kao-le-tzu-ao-pao (tumulo)
 1 2