Luoghi in Iran che sono classificati gola

> Ā

Ājī Darreh (gola)

> b

Bāgh-e Kalbī (gola), Band-e Kesīdān (gola), Band-e Pīr ‘Alī (gola), Benvār-e Bābā Aḩmadī (gola), Būlār Tangeh (gola), Būqārsh Darreh (gola)

> c

Chai Kamān Darās (gola), Cham-e Zīrtang (gola)

> d

Dahā-e Kūcheh (gola), Dahaneh Now Tangeh (gola), Dahaneh-ye Āb Ḩeydar (gola), Dahāneh-ye Anār (gola), Dahaneh-ye Dar Pahn (gola), Dahaneh-ye Dar Sabzū (gola), Dahaneh-ye Darbanī (gola), Dahaneh-ye Gūshtkhvār (gola), Dahaneh-ye Ḩowẕ Gap (gola), Dahaneh-ye Kachar Kūh (gola), Dahāneh-ye Kūcheh (gola), Dahaneh-ye Kūr Tālārd (gola), Dahaneh-ye Māhfar Khān (gola), Dahaneh-ye Mīūntājī (gola), Dahaneh-ye Mūm (gola), Dahaneh-ye Pā-ye Derakht (gola), Dahaneh-ye Patū‘eh Ābī (gola), Dahaneh-ye Qorqorū (gola), Dahaneh-ye Ramedān (gola), Dahaneh-ye Sakanj (gola), Dahaneh-ye Sang Shekanī (gola), Dahaneh-ye Sang Shekanī (gola), Dahaneh-ye Tanūreh (gola), Dahaneh-ye Zehgāh (gola), Dam Tangeh (gola), Darband-e Bīdak (gola), Darband-e Deh Āqā (gola), Darband-e Dezlī (gola), Darband-e Kalvand (gola), Darband-e Qaţār (gola), Darband-e ‘Alī Qūchī (gola), Darreh Āb Kūh (gola), Darreh Barkah (gola), Darreh Chenār (gola), Darreh Dahaneh-ye Gārchīdān (gola), Darreh-i-Duzdān (gola), Darreh-ye Anāvī (gola), Darreh-ye Bāgh-e Khalīfeh (gola), Darreh-ye Band-e Pīr ‘Alī (gola), Darreh-ye Barkeh (gola), Darreh-ye Bartangūr (gola), Darreh-ye Bashīr (gola), Darreh-ye Ben Row (gola), Darreh-ye Benrow (gola), Darreh-ye Bī Venīj (gola), Darreh-ye Bībī Jān (gola), Darreh-ye Bīd Ney (gola), Darreh-ye Bīdeh (gola), Darreh-ye Bonrū (gola), Darreh-ye Bozorg (gola), Darreh-ye Chālābeh (gola), Darreh-ye Chehel Kamān (gola), Darreh-ye Chehel Kamān (gola), Darreh-ye Chekū Chāh Rostam (gola), Darreh-ye Dapas Forūsh (gola), Darreh-ye Darband (gola), Darreh-ye Deh (gola), Darreh-ye Dīm Khar Kan (gola), Darreh-ye Dozdān (gola), Darreh-ye Fārteq (gola), Darreh-ye Galān Ḩājjī (gola), Darreh-ye Ghatālū (gola), Darreh-ye Gorākhk (gola), Darreh-ye Gowhareh (gola), Darreh-ye Jangalī (gola), Darreh-ye Kalmānī-ye Tang (gola), Darreh-ye Kand (gola), Darreh-ye Karīn Dasht (gola), Darreh-ye Kharzan (gola), Darreh-ye Mārī (gola), Darreh-ye Mārī (gola), Darreh-ye Morgh Khān (gola), Darreh-ye Ney Pāreh (gola), Darreh-ye Olang-e Margh (gola), Darreh-ye Qareh Bāgh (gola), Darreh-ye Ravand Bājak (gola), Darreh-ye Seykān Rūd (gola), Darreh-ye Shahrī Bālā'ī (gola), Darreh-ye Sheyţān (gola), Darreh-ye Shīr (gola), Darreh-ye Takht (gola), Darreh-ye Tal Gardal (gola), Darreh-ye Tamīnak (gola), Darreh-ye Tang-e Dowrāhak (gola), Darreh-ye Tang-e Gargam (gola), Darreh-ye Tang-e Gāvdān (gola), Darreh-ye Tang-e Hīkh (gola), Darreh-ye Tang-e Jūb Khaleh (gola), Darreh-ye Tang-e Khoshk (gola), Darreh-ye Tang-e Par Denā (gola), Darreh-ye Tang-e Rīgān (gola), Darreh-ye Tang-e Sarīs (gola), Darreh-ye ‘Eshq Darreh (gola), Dārtang (gola), Dehāneh Anār (gola), Dehaneh Panab Dirakht (gola), Dehāneh-i-Kūcheh (gola), Denāneh Miuntaj (gola), Dom Tang (gola), Dom Tang-e Bābā Aḩmad (gola)

> g

Gardaneh-ye Kalkasūrak (gola), Gardaneh-ye Lāshtar (gola), Gardaneh-ye Qalyūnī (gola), Gardaneh-ye Sorūsh Jūl (gola), Godār-e Allāh Akbar (gola), Godār-e Kotal Malū (gola)

> k

Kamar-e Key Dūnī (gola), Kamar-e Lāy-e Gerdū (gola), Kani Harun Dara (gola), Kānī-ye Hārūn Darreh (gola), Karreh Dar (gola), Khūn Darreh (gola), Kūh-e Pīlpīlak (gola), Kūrdūn (gola), Kuri Tung (gola)

> l

Lāf Tangeh (gola), Lashkar Darreh (gola), Lāvar Aḩmadī (gola), Lāy Zargī (gola)

> m

Maras Tangeh (gola)

> n

Nowqūn Darreh (gola)

> o

Ovrag Chul’kaman (gola)

> q

Qūreh Darreh (gola)

> s

Sang-e Shīr (gola), Sar Tang (gola), Sar Tang-e Bābā Aḩmad (gola), Sarāh Tang (gola), Seh Tang (gola)

> t

Tang Āb-e Sar Āb (gola), Tang Deh (gola), Tang Duhl (gola), Tang Dū’ī (gola), Tang Huttāsān (gola), Tang Mir Ikhtiār (gola), Tang Pīchāb (gola), Tang-e Āb (gola), Tang-e Āb (gola), Tang-e Āb Dozd (gola), Tang-e Āb Konāreh (gola), Tang-e Āb Pāznūn (gola), Tang-e Āb Rīz (gola), Tang-e Āb-e Ghār (gola), Tang-e Āb-e Sard (gola), Tang-e Ābādeh (gola), Tang-e Ābādeh (gola), Tang-e Ābdālān (gola), Tang-e Ābgarm (gola), Tang-e Ābnāz (gola), Tang-e Ābnāz (gola), Tang-e Ābrīz (gola), Tang-e Ābsāl (gola), Tang-e Ābshār (gola), Tang-e Abū ol Ḩayāt (gola), Tang-e Afrāsīāb (gola), Tang-e Āhan Dūn (gola), Tang-e Āhangarī (gola), Tang-e Āhangarī (gola), Tang-e Akhsarī (gola), Tang-e Alḩad (gola), Tang-e Amīrak (gola), Tang-e Anār (gola), Tang-e Anār (gola), Tang-e Anārak (gola), Tang-e Anārūd (gola), Tang-e Ānbār Sefīd (gola), Tang-e Anbūhī (gola), Tang-e Angalī (gola), Tang-e Anjīr (gola), Tang-e Anjīr (gola), Tang-e Āqā Mīr (gola), Tang-e Āqā Valī (gola), Tang-e Ardal (gola), Tang-e Arjan (gola), Tang-e Arjeh (gola), Tang-e Arsenjān (gola), Tang-e Ārū (gola), Tang-e Asbān (gola), Tang-e Āsīāb (gola), Tang-e Āsūneh (gola), Tang-e Atābakī (gola), Tang-e Bā Tanūr (gola), Tang-e Bābā Aḩmad (gola), Tang-e Bāgh-e Vaḩsh (gola), Tang-e Bāghī (gola), Tāng-e Bahamdī (gola), Tang-e Bahmadī (gola), Tang-e Bahrām Beygī (gola), Tang-e Bālangestān (gola), Tang-e Bālīāb (gola), Tang-e Bālmangūn (gola), Tang-e Balūţ (gola), Tang-e Balūtak (gola), Tang-e Band Kabūtar (gola), Tang-e Bānesh (gola), Tang-e Bar (gola), Tang-e Bārak (gola), Tang-e Baram Seh (gola), Tang-e Bard ‘Alī (gola), Tang-e Bardaj (gola), Tang-e Bardkar (gola), Tang-e Barf Karmū (gola), Tang-e Barf Keshān (gola), Tang-e Bārīk (gola), Tang-e Bārīk (gola), Tang-e Barzeh Galeh (gola), Tang-e Bashīr (gola), Tang-e Bāsht (gola), Tang-e Bejak (gola), Tang-e Bejmīn (gola), Tang-e Ben Darreh (gola), Tang-e Beshkanak (gola), Tang-e Bezangān (gola), Tang-e Bīd (gola), Tang-e Bīd (gola), Tang-e Bīd Sīrū (gola), Tang-e Bīd Sīrū (gola), Tang-e Bīdkan (gola), Tang-e Bīdū (gola), Tang-e Bīrāh (gola), Tang-e Bīseh (gola), Tang-e Bīsheh (gola), Tang-e Bīsheh Āsīāb (gola), Tang-e Bokhārā’ī (gola), Tang-e Bolāghī (gola), Tang-e Bolbolak (gola), Tang-e Bonārī (gola), Tang-e Borāq (gola), Tang-e Borm-e Sabz (gola), Tang-e Borūn (gola), Tang-e Bozī (gola), Tang-e Bozī (gola), Tang-e Bozī (gola), Tang-e Bozorg (gola), Tang-e Bozorg (gola), Tang-e Būchehrī (gola), Tang-e Būlākeh (gola), Tang-e Būlākī (gola), Tang-e Būnī (gola), Tang-e Būrāk (gola), Tang-e Būrenjān (gola), Tang-e Būzanjān (gola), Tang-e Chāh-e Nār (gola), Tang-e Chahār Chīnag (gola), Tang-e Chāhū (gola), Tang-e Chāleh Khartān (gola), Tang-e Chapod (gola), Tang-e Chāq Dar (gola), Tang-e Chelleh (gola), Tang-e Chelow (gola), Tang-e Chelū (gola), Tang-e Chenār (gola), Tang-e Chenār Zard (gola), Tang-e Cheshmeh Lūsh (gola), Tang-e Chesmeh Parī (gola), Tang-e Chīn (gola), Tang-e Chūneh (gola), Tang-e Dākher (gola), Tang-e Daldal (gola), Tang-e Dalkhān (gola), Tang-e Dam (gola), Tang-e Dānūk (gola), Tang-e Dar Gachī (gola), Tang-e Dar Gandeh (gola), Tang-e Dar Gūshī (gola), Tang-e Darband (gola), Tang-e Darband (gola), Tang-e Dārbast (gola), Tang-e Darbeh (gola), Tang-e Darbīdān (gola), Tang-e Darhamān (gola), Tang-e Darkesh Varkesh (gola), Tang-e Darreh (gola), Tang-e Darreh Bonyāb (gola), Tang-e Darreh Mūnūn (gola), Tang-e Darreh Shūr (gola), Tang-e Darreh Zard (gola), Tang-e Darūn (gola), Tang-e Darvāzeh (gola), Tang-e Dārzū (gola), Tang-e Dāsh Arsī (gola), Tang-e Dasht-e Bahman (gola), Tang-e Dasht-e Mar (gola), Tang-e Deh (gola), Tang-e Deh-e Kohneh (gola), Tang-e Dehak (gola), Tang-e Dehlīz (gola), Tang-e Dehqān (gola), Tang-e Dermeh (gola), Tang-e Derveh (gola), Tang-e Dez (gola), Tang-e Dīdehbān (gola), Tang-e Dīv (gola), Tang-e Dīv-e Kāshgelī (gola), Tang-e Do Āb (gola), Tang-e Do Gūsh (gola), Tang-e Do Gūshī (gola), Tāng-e Dowhol (gola), Tang-e Dozdān (gola), Tang-e Dozdān (gola), Tang-e Dozdān (gola), Tang-e Dūdī (gola), Tang-e Dūdī (gola), Tang-e Dūk (gola), Tang-e Dūrāk (gola), Tang-e Dū’ī (gola), Tang-e Dū’īyeh (gola), Tang-e Ebrāhīm (gola), Tang-e Esfarjān (gola), Tang-e Eshkaft (gola), Tang-e Eshkaft (gola), Tang-e Esmā‘īl Khān (gola), Tang-e Ezhdehā (gola), Tang-e Farāgh (gola), Tang-e Farākh (gola), Tang-e Fārteq (gola), Tang-e Fatḩollāh (gola), Tang-e Gachī (gola), Tang-e Gachī (gola), Tang-e Gajestān (gola), Tang-e Galī Gāv (gola), Tang-e Galleh Gāv (gola), Tang-e Galū Gereft (gola), Tang-e Gambīl (gola), Tang-e Gambīl (gola), Tang-e Gandāb (gola), Tang-e Gandemār (gola), Tang-e Gap (gola), Tang-e Gardān (gola), Tang-e Gardaneh Hūk (gola), Tang-e Gardūn (gola), Tang-e Gargū (gola), Tang-e Garmeh (gola), Tang-e Gāv Koshak (gola), Tang-e Gāvdūn (gola), Tang-e Gāvrūran (gola), Tang-e Gazābād (gola), Tang-e Gazlā (gola), Tang-e Gerdū‘ī (gola), Tang-e Gerdū’ī (gola), Tang-e Gezhmard (gola), Tang-e Ghanīmī (gola), Tang-e Ghūreh Dān (gola), Tang-e Gīlek (gola), Tang-e Gol Āqā Jī (gola), Tang-e Gol Makān (gola), Tang-e Golak (gola), Tang-e Golam (gola), Tang-e Golīgūn (gola), Tang-e Gordūn (gola), Tang-e Gorgī (gola), Tang-e Gūsh Moreh (gola), Tang-e Gūznān (gola), Tang-e Haft Darān (gola), Tang-e Ḩājj Ja‘far Qolī (gola), Tang-e Ḩājjī (gola), Tang-e Ḩājjīābād (gola), Tang-e Ḩājjīābād (gola), Tang-e Ḩājjīān (gola), Tang-e Hammam (gola), Tang-e Ḩanā (gola), Tang-e Harmūn (gola), Tang-e Hatī (gola), Tang-e Ḩeydar Khūn (gola), Tang-e Hezār Gīrī (gola), Tang-e Hījān (gola), Tang-e Ḩoseyn (gola), Tang-e Ḩoseyn (gola), Tang-e Ḩowẕ Dāl (gola), Tang-e Hūnī (gola), Tang-e Hūtāsān (gola), Tang-e Jalālī (gola), Tang-e Jalālū (gola), Tang-e Javarg (gola), Tang-e Jazī (gola), Tang-e Jelow (gola), Tang-e Jelow (gola), Tang-e Jovakān (gola), Tang-e Jowakān (gola), Tang-e Jowkān (gola), Tang-e Jowshat (gola), Tang-e Jowzār (gola), Tang-e Jūb Khaleh (gola), Tang-e Jūb-e Khāleh (gola), Tang-e Jūkān (gola), Tang-e Jūnag (gola), Tang-e Kadū Deh (gola), Tang-e Kāfarhā (gola), Tang-e Kaheh (gola), Tang-e Kal (gola), Tang-e Kal Bārī (gola), Tang-e Kalanjeh (gola), Tang-e Kalāt (gola), Tang-e Kalāvos (gola), Tang-e Kalleh (gola), Tang-e Kalūnchī (gola), Tang-e Kamareh (gola), Tang-e Kambīl (gola), Tang-e Kap (gola), Tang-e Karandān (gola), Tang-e Kariba (gola), Tang-e Karīm (gola), Tang-e Kārtā (gola), Tang-e Kāsarūn (gola), Tang-e Kāsārūn (gola), Tang-e Kāseh Rūd (gola), Tang-e Kelīdarī (gola), Tang-e Kēnār (gola), Tang-e Kesh-e Khvonegī (gola), Tang-e Khalīlkhān (gola), Tang-e Khān Neshīn (gola), Tang-e Khar Tang (gola), Tang-e Khar Wāzān (gola), Tang-e Khāş (gola), Tang-e Khashvīd (gola), Tang-e Khāvīz (gola), Tang-e Khayyāb (gola), Tang-e Khersagūn (gola), Tang-e Khersān (gola), Tang-e Khersī (gola), Tang-e Khorūmī (gola), Tang-e Khoshk (gola), Tang-e Khoshk (gola), Tang-e Khoshk (gola), Tang-e Khoshk (gola), Tang-e Khoshk (gola), Tang-e Khoshk (gola), Tang-e Khowreh (gola), Tang-e Khowreh Qāleb (gola), Tang-e Khūnī (gola), Tang-e Kīfteh (gola), Tang-e Kolang (gola), Tang-e Koleh (gola), Tang-e Kolūn (gola), Tang-e Kolūn (gola), Tang-e Kolūreh (gola), Tang-e Kor (gola), Tang-e Kūl Kabk (gola), Tang-e Kūleh (gola), Tang-e Kūleh Jāz (gola), Tang-e Kūrak (gola), Tang-e Kūreh (gola), Tang-e Kūrī (gola), Tang-e Kūryāk (gola), Tang-e Lā Ḩoseynī (gola), Tang-e Lākamūn (gola), Tang-e Lakar (gola), Tang-e Lākhar (gola), Tang-e Laleh (gola), Tang-e Landāzīn (gola), Tang-e Lang Kesh (gola), Tang-e Lārā (gola), Tang-e Lāsūn (gola), Tang-e Lāy Gerdū (gola), Tang-e Lāy Savārān (gola), Tang-e La‘l Palang (gola), Tang-e Līrāb (gola), Tang-e Lor (gola), Tang-e Lown (gola), Tang-e Lūdāb (gola), Tang-e Lūleh Āb-e Zanjīreh (gola), Tang-e Lūr (gola), Tang-e Māgher (gola), Tang-e Māhī Qolīkhān (gola), Tang-e Mahlū (gola), Tang-e Maḩmūd (gola), Tang-e Maḩmūd (gola), Tang-e Māl Āqā (gola), Tang-e Malek ‘Abbāsī (gola), Tang-e Malek ‘Abbāsī (gola), Tang-e Mamal (gola), Tang-e Manzābād (gola), Tang-e Maplas (gola), Tang-e Mārbast (gola), Tang-e Mardān (gola), Tang-e Mārgān (gola), Tang-e Marūn (gola), Tang-e Mārūn (gola), Tang-e Māshemī (gola), Tang-e Mashhadī Mordeh (gola), Tang-e Mazāre‘ (gola), Tang-e Ma‘dan-e Āhak (gola), Tang-e Mehdī (gola), Tang-e Mehdī (gola), Tang-e Mehrīān (gola), Tang-e Meleh-ye Ḩowẕ (gola), Tang-e Meykhvāreh Khān (gola), Tang-e Mīān Bāshī (gola), Tang-e Mīāneh (gola), Tang-e Mīdjān (gola), Tang-e Mīr (gola), Tang-e Mīr Ekhtīār (gola)
 1 2 3 4